Deklaracja dostępności

Podmiot: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu sklep.asp.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2021.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.06.2021.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie)
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem
  • W serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem
  • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu
  • Niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą
  • Nie wszystkie pola formularzy posiadają funkcjonalność auto-podpowiadania odpowiednich wartości
  • Formularze w serwisie nie zawierają treści pomagających w poprawnym wypełnieniu pól lub poradzeniu sobie z błędami

Data sporządzenia deklaracji: 30.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za stronę internetową jest prof. Prot Jarnuszkiewicz – prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji. Wszelkie uwagi prosimy składać na adres: dystrybucja@asp.waw.pl. Na ten sam adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Ciasteczka dzielimy na te wymagane, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej oraz te niewymagane, które służą nam do analizowania i rozumienia jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.